Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer 

Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer 

Anijsgaarde 21 

3436HK Nieuwegein 

KvK- nummer: 56125054 

opdrachtgever: 

de wederpartij van Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer en 

een opdrachtgever waarop Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover 

van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 

Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

Artikel 3. Offertes 

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. 

2. De door Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig tot 4 weken na datum, tenzij 

anders aangegeven. Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door 

de wederpartij schriftelijk binnen 4 weken wordt bevestigd. 

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

Artikel 4. Voorrijkosten 

Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf 

vestigingsadres. 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst 

1. Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer het 

recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De opdrachtgever draagt er zorg 

voor dat alle gegevens, waarvan Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de 

opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 

overeenkomst, tijdig aan Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de 

overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer zijn verstrekt, heeft Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer het 

recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra 

kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

4. Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer is 

uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze 

onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn. 

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer de 

uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever 

de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk 

anders overeenkomen. 

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een 

termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de 

uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het 

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en 

in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van 

voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer zal de opdrachtgever zo spoedig 

mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties 

hebben, zal Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer daarbij aangeven in hoeverre de 

wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

Artikel 8. Geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van 

hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als 

dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectueel eigendom 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer zich de 

rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet. 

2. Alle door Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, 

tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en 

mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer worden verveelvoudigd, 

openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 

3. Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen 

kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis 

van derden wordt gebracht. 

Artikel 10. Opzegging 

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval 

een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen. 

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst 

1. De vorderingen van Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende 

gevallen:

1. na het sluiten van de overeenkomst aan Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer ter kennis gekomen omstandigheden geven 

Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 

2. indien Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid 

te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 

2. In de genoemde gevallen is Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te 

schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het 

recht van Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen 

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na 

ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende 

werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer. 

2. Indien een klacht gegrond is, zal Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals 

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit 

laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, 

zal Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. 

Artikel 13. Honorarium 

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is 

overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt 

overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel. 

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 

Het vaste honorarium is exclusief BTW. 

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op 

grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven 

van Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een 

daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 14 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in 

rekening worden gebracht, in overleg met de opdrachtgever. 

6. Indien Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is 

Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer mag 

prijsstijgingen doorberekenen, indien Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer kan aantonen dat zich tussen het moment van 

aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen. 

Artikel 14. Betaling 

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer aan te 

geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever 

is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per 

maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de 

vorderingen van Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer 

onmiddellijk opeisbaar zijn. 

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle 

verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, 

zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten 

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn 

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor 

rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: 

1. over de eerste € 3.000,- 15% 

2. over het meerdere tot € 6.000,- 10% 

3. over het meerdere tot € 15.000,- 8% 

4. over het meerdere tot € 60.000,- 5% 

5. over het meerdere 3% 

2. Indien Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk 

waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

1. Indien Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 

1. De aansprakelijkheid van Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering 

Artikel 16. Aansprakelijkheid 

wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering 

wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, 

althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met 

een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes 

maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 

4. Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

5. Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) 

functioneren van datacommunicatie op (delen van) het zo genaamde world wide web (www). 

Artikel 17. Overmacht 

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de 

wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, 

waarop Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer niet in staat is zijn 

verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer worden daaronder 

begrepen. Ook het niet (optimaal) functioneren van (delen van) het zo genaamde world wide web (www) 

worden daaronder begrepen. 

2. Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die 

(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer opgeschort. Indien de periode waarin 

door overmacht nakoming van de verplichtingen door Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer niet mogelijk is langer duurt dan 2 

maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een 

verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

4. Indien Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft 

voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde 

c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen 

als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. 

uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 18. Geschillenbeslechting 

De rechter in de woonplaats van Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, 

tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer het recht zijn wederpartij te 

dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 

Artikel 19. Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst tussen Aannemersbedrijf Mocking en Afbouwbedrijf van der Veer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Buy now